ANEXA 2D

    Tabelul 5Lex

    Denumire angajator

    Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

    Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

    Nr. de înregistrare

    Data înregistrării

ADEVERINŢĂ

    Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ..............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. ........................ seria .................. nr. ................., CNP ................................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire nr. ................./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ......... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ......./........................., în funcţia/meseria/ocupaţia de*1) ........................................ .

    Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel*2) ..................., în specialitatea ....................... .

    Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ............................................. a dobândit:

    - vechime în muncă: ..................... ani ........ luni ....... zile;

    - vechime în specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile.

    Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

                                                                 _____________________________________________________________________________

|Nr. | Mutaţia intervenită | Data | Meseria/Funcţia/     | Nr. şi data actului |

|crt.|                     |      | Ocupaţia cu indicarea| pe baza căruia se   |

|    |                     |      | clasei/gradaţiei     | face înscrierea şi  |

|    |                     |      | profesionale         | temeiul legal       |

|____|_____________________|______|______________________|_____________________|

|    |                     |      |                      |                     |

|____|_____________________|______|______________________|_____________________|

    În perioada lucrată a avut .......................... zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.

    În perioada lucrată, dlui/dnei ................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ................................. .

    Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

    Data                           Numele şi prenumele reprezentantului

    ..........................     legal al angajatorului*3),

                                   ....................................

                                   Semnătura reprezentantului legal al

                                   angajatorului

                                   ....................................

                                   Ştampila angajatorului

      ------------

    *1) Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.

    *2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

    *3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.