ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Buna Vestire nr. 1 A, cod 100576,

telefon 0244/541249, 540654, 540249, fax 0244/546544

e-mail: pca_ploiesti@mpublic.ro, web: http://pcaploiesti.mpublic.ro

Operator de date cu caracter personal 3975

 

 

 

Nr. 7300/VI/1/2019                                                                                     15.11.2019

 

A N U N Ț

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti scoate la concurs următorul post:

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

-         consilier (economist) clasa I,  grad profesional superior ;

 

             Condiţiile de desfăşurare a concursului :

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 04 decembrie 2019

- autoritatea sau instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere:

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti , str. Buna Vestire nr.1A,  Ploieşti.

- data, ora şi locul organizării fiecărei probe a concursului: 16.12.2019 (proba scrisă), ora 10 şi  18.12.2019 (interviul), ora 10 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

 

Condiţiile prevăzute de lege  pentru ocuparea acestor funcţii publice de execuţie :

-         are cetăţenie română şi domiciliul în România ;

-         cunoaște limba română, scris și vorbit;

-         are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

-         are capacitate deplină de exerciţiu ;

-         este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii ;

-         îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege şi condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice :  minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor, respectiv studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-         nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

-         nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii,

-         nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

-         nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislția specifică;

 

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice de execuţie vacante (atribuţii) :

-         Inregistreaza cronologic in programul informatic de contabilitate operatiunile patrimoniale cu respectarea succesiunii documentelor justificative, pentru cheltuieli de personal, materiale si de capital, dupa data de intocmire sau intrare in institutie si sistematic in conturile sintetice si analitice, cu ajutorul registrului- jurnal;

-         Intocmeste lunar balanta analitica a mijloacelor fixe precum si nota contabila privind amortizarea lunara a acestora; verifica concordanta contului sintetic „Mijloace fixe” si contul „Amortizarea imobilizarilor corporale” cu valoarea ramasa a mijloacelor fixe din balanta analitica;

-         Verifica  balantele lunare de verificare analitice si intocmeste lunar balanta de verificare sintetica;

-         Tine registrele obligatorii prevazute de Legea 82/1992, republicata – Legea Contabilitatii;

-         Intocmeste si centralizeaza lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal, materiale si de capital in vederea transmiterii catre ordonatorul principal de credite;

-         Intocmeste si centralizeaza lunar,  situatia privind indicatorii economico-financiari pentru a fi inaintata ordonatorului principal de credite;

-         Gestioneaza modulele care fac parte din sistemul national de raportare-Forexebug;

-         Participa la inventarierea anuala a bunurilor din patrimoniului institutiei;

-         Intocmeste situatia privind actualizarea si punerea de acord a datelor referitoare la inventarul bunurilor din domeniul public al statului intocmit la nivelul ordonatorului principal de credite, cu situatiile financiare anuale;

-         Acorda viza de control financiar preventiv propriu in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, potrivit limitelor de competente prevazute;

-         Intocmeste, actualizeaza si centralizeaza registrul de acordare a vizei de control financiar preventiv cu toate documentele care au fost avizate;

-         Intocmeste si centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale ale activitatii institutiei, pe care le inainteaza managerului economic in vederea verificarii, depunerii la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Bucuresti;

-         Intocmeste fundamentarea pentru proiectul de buget al institutiei in vederea prezentarii acestuia managerului economic pentru verificare si inaintare ordonatorului principal de credite;

-         Intocmeste cererea de acordare a altor drepturi salariale –medicamente magistrati si personal auxiliar si o inainteaza ordonatorului principal de credite;

-         Elibereaza adeverinte solicitate de salariati;

-         Asigura si raspunde de arhivarea documentelor specifice compartimentului financiar contabil pana la sfarsitul anului in curs;

-         Organizeaza gestionarea arhivei activitatii deparamentului DEFA si asigura conditiile de pastrare, potrivit termenelor prevazute in Nomenclatorul arhivistic;

-         Intocmeste note, informari si analize precum si corespondenta curenta legata de activitatea ce ii  revine in cadrul serviciului contabilitate; efectueaza orice alte lucrari specifice repartizate de managerul economic si conducerea parchetului.

-         Depune si ridica documentele specifice de la Trezoreria Ploiesti si Bancile Comerciale cu care exista conventie salariala.

 

Bibliografie – consilier (economist) grad profesional superior

1. Constitutia Romaniei ;

2. Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul Ministerului Justitiei nr. 2632/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara a parchetelor, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.82/1991 - Legea contabilităţii - republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice,  cu modificările ulterioare;

     6. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1917/2005, Partea I, Capitolele I-VI pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicarea a acestuia, cu modificările ulterioare;

8. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005,  cu modificările ulterioare;

9. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor  privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Ordinul Ministerului Finantelor Publice 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stst, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Ordinul Ministerului Finantelor Publice 2634/2015 privind documentele finaciar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor,  cu modificările ulterioare;

14. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Legea nr.153/2017, Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

       18. Hotărârea Guvernului Nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

      19. Ordinul Ministerul Finantelor Publice nr. 517/2016  pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug;

      20. Ordinul Ministerul Finantelor Publice nr.2407/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare-Forexebug;

      21. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      22. Ordinul Ministerul Finantelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar propriu preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

      23. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019  privind Codul administrativ:

      24.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    h) cazierul judiciar;

   i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

     Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la  lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.

     Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut anterior trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

 

 Anexa 2D - Adeverinta

 Anexa 3 - Formular de inscriere